O nás

Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace je obklopena velkou zahradou s dřevěnými herními prvky.
Nachází se v blízkosti lesa a koupaliště Jureček, v klidné části města Říčan.
Jsme čtyř třídní mateřská škola s věkově smíšenými třídami.
Pracujeme podle ŠVP PV s názvem Hrajeme si celý rok, svět je náš, nové věci chceme poznávat

Základní myšlenkou, z níž vychází koncepce naší školy, je osobnostní a citový rozvoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy se zaměřením na ekologickou výchovu.
Rozvíjíme oblast estetického a citového vnímání přírody a učíme děti chápat existující souvislosti – úcta ke všemu živému a povědomí a spoluúčast na stavu a vývoji životního prostředí.

Rozvíjíme oblast estetického a citového vnímání přírody a učíme děti chápat existující souvislosti – úcta ke všemu živému a povědomí a spoluúčast na stavu a vývoji životního prostředí. Využíváme velkou zahradu a bezprostřední blízkosti lesa k přímému pozorování měnící se přírody, volně žijících zvířat

Zaměřujeme se především na jazykové dovednosti (logopedickou prevenci, předčtenářskou gramotnost), předmatematické představy, polytechnickou výchovu a výchovu ke zdravému způsobu života.

Naší cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy pro jeho další rozvoj a učení pro jeho celý život.

U dětí se především snažíme rozvíjet jazykové dovednosti, čtenářskou gramotnost (pregramotnost), například společnými návštěvami knihovny, každodenním společným předčítáním knih ale i společným řešením„ čtenářských úkolů“. Rozvojem slovní zásoby, dechovými, fonačními a artikulačními cvičeními, grafomotorikou, sluchovou a zrakovou percepcí, rozvojem rozumových schopností, rytmickými a pohybovými dovednostmi, předmatematickými představami.

Specializované služby (logopedie, dětský psycholog) ke kterým nejsou učitelé kompetentní, jsou zajišťovány příslušnými odborníky, a ti do naší mateřské školy dochází.  Učitelé i rodiče s nimi úzce spolupracují.

Naše motto

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Robert Fulghum

  1. třída – Berušky – 24 dětí
  2. třída – Rybičky – 24 dětí
  3. třída – Žabičky – 24 dětí
  4. třída – Koťátka – 24 dětí