Proběhne v sobotu 13. 4. 2024 od 9. 00 – 11. 00 hod